Rekrutacja

Rekrutacja 2023/2024 – zawieszona

Poniżej publikujemy harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 oraz inne dokumenty potrzebne do rekrutacji uczniów do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder, do samodzielnego wydruku.

Regulamin rekrutacji uczniów
do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach

Na podstawie §23 Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach

§ 1. 1. Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. W przypadku mniejszej ilości kandydatów na uczniów niż miejsc w klasach, Szkolna Komisja Rekrutacyjna sprawdza jedynie podania pod względem formalnym.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna składa się z nauczycieli powołanych przez Dyrektora szkoły.

3. Harmonogram rekrutacji oraz informacja o ilości oddziałów i miejsc w klasach pierwszych podawane są odrębnym zarządzeniem Dyrektora na dany rok szkolny.

4. Rodzice kandydatów składają podanie o przyjęcie do szkoły w oparciu o wzór druku opracowany przez szkołę. Druk można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły. Druk można również uzupełnić on-line na stronie szkoły.

5. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie podań w terminie określonym przez Dyrektora.

6. W przypadku złożenia podania przez rodziców po terminie określonym w harmonogramie na dany rok szkolny, podanie o przyjęcie ucznia do szkoły nie jest rozpatrywane w pierwszym terminie rekrutacyjnym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Wnioski takie rozpatrywane są w rekrutacji uzupełniającej.

§ 2. 1. Do klasy I szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę w szkole podstawowej, ukończą 7 lat (w pierwszej kolejności) lub które ukończą lat 6, a korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiadają opinie o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

2. Dyrektor przyjmuje uczniów do szkoły na podstawie decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Priorytety przyjęte na rok szkolny 2023/2024.
1) Dzieci z terenu osiedla Jazy i Piaski w Niepołomicach 1. 2) Dzieci z pozostałych terenów gminy Niepołomice.

3) Dzieci obojga rodziców odprowadzających podatek dochodowy w gminie Niepołomice (w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców kryterium rekrutacyjne jest spełnione wówczas, gdy rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym).

4) Rodzeństwo dzieci uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach.

5) Podpisanie przez rodziców kandydata na ucznia Kontraktu ze Szkołą Podstawową im. Lady Sue Ryder.

6) Test sprawnościowy – w przypadku kandydatów do oddziału sportowego2. W skład testu sprawnościowego wchodzą następujące próby:
a) próba szybkości – bieg wahadłowy na czas 10 x 5m ( 1 próba)
b) próba skoczności – skok w dal z miejsca (2 próby – liczy się lepszy wynik)

c) próba siły – rzut piłką lekarską 1 kg z klęku obunóż (2 próby – liczy się lepsza) Pomiar wysokości i masy ciała odbywa wyłącznie w celach informacyjnych, bez wpływu na rekrutację.

1 W przypadku rekrutacji do klasy sportowej priorytet zamieszkania na terenie gminy Niepołomice.
2 Test sprawnościowy jest obowiązkowy. Wynik testu decyduje o przyjęciu kandydata do oddziału sportowego

w przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc w oddziale sportowym. W przypadku kandydatów, którzy w związku z wynikiem testu sprawnościowego, nie zostaną przyjęci do oddziału sportowego, uczestniczą oni w postępowaniu rekrutacyjnym do pozostałych oddziałów.

page2image2317162144

7) Dzieci pracowników szkoły (pedagogicznych i niepedagogicznych).

§ 3. Ostateczną listę uczniów przyjętych do poszczególnych klas ustala Dyrektor szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Lista uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów zostaje ogłoszona w terminie ustalonym przez Dyrektora.

§ 4. 1. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły w danym roku szkolnym, wpisywani są na listę rezerwową. Uczniowie wpisywani są na listę rezerwową alfabetycznie, kolejność wpisu nie ma znaczenia.

2. Rekrutacja uzupełniająca do szkoły, przeprowadzana poza wyznaczonym terminem w harmonogramie na dany rok szkolny, przez cały rok szkolny i odbywa się w przypadku, gdy w szkole pozostają wolne miejsca lub w przypadku rezygnacji rodziców z przyjęcia ucznia do szkoły.

3. W przypadku rekrutacji uzupełniającej, odbywającej się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

§ 5. Dyrektor społecznej szkoły podstawowej powiadamia Dyrektora szkoły publicznej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o przyjęciu dziecka do szkoły oraz informuje o spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego.

Wzór: OŚWIADCZENIE
o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art.75 §2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 2000r. Nr. 98, poz 1071 z późn. Zm.) świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 2 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia : oświadczam, że mieszkam na terenie gminy Niepołomice i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym:…………………………………………………………………………………………………

( adres urzędu skarbowego)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. …………………………………………………………

( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego składającego oświadczenie)

miejscowość…………………………………………… data……………………………

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka w celu rekrutacji do placówki informujemy:

Na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest sueryder.pl. W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest rekrutacja uczniów do placówki oraz przygotowanie placówki na ich pobyt.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa lub będą one nam potrzebne, by zrealizować zadania w interesie publicznym. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy na końcu niniejszej informacji wykaz przepisów, na podstawie których zbieramy dane.
 5. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka (dzieci), rodziców i opiekunów prawnych. Będziemy je przetwarzać, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa. Tym interesem publicznym jest przeprowadzenie rekrutacji do naszej placówki i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieciom w niej po przyjęciu.
 6. Dane o wyrokach sądowych, które będą przedkładane przez Państwa na podstawie przepisów prawa lub w celu udokumentowania kryterium przyjęcia będziemy przetwarzać bezpośrednio z RODO na podstawie art. 10.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia, w tym w szczególności będzie to Komisja Rekrutacyjna.
 8. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okres 5lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Dane osób nieprzyjętych przechowamy przez rok, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie

nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem przed upływem tego roku. Następnie te dane również zarchiwizujemy.

9. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym (dane formularza wniosku, obowiązkowe załączniki). Podanie danych i przedłożenie załączników w celu ewentualnego udokumentowania spełnienia kryterium ustawowego i kryterium organu prowadzącego jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych będzie oznaczać brak punktów mających wpływ na ranking przyjęć. Podanie danych w celu zapewnienia dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce odpowiedniej opieki, czy też metod opiekuńczo- wychowawczych jest w pełni dobrowolne i rodzic (opiekun prawny) sam wskazuje uznane za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Miejsce w formularzu na podanie informacji o stanie zdrowia, alergiach, itp. są jedynie naszymi sugestiami w tym zakresie. Niepodanie tych danych może sprawić jednak, że nie przygotujemy placówki do pobytu dziecka.

page4image717687376 page4image717687680 page4image717688048

page5image731859056

 1. Alfabetyczne listy z kandydatami przyjętymi i nieprzyjętymi wywiesimy w widocznym miejscu w placówce. Prawo nie przewiduje innej formy prezentacji wyników, w tym poprzez Internet.
 2. Niektóredanebędziemyprzetwarzaćwinteresiepublicznymwoparciuoprzepisyprawa(wtymdaneostanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 3. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 5. Wszelkiedecyzjewnaszejplacówcepodejmujemywyłączniepoprzezpracęianalizędanychprzezczłowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
 6. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Rozdział 6: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek,

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

page5image718020944

dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz dokumenty szkoły – statut oraz

Miejscowość/ data ………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis matki lub opiekunki prawnej)

Miejscowość/ data …………………………………………………………. …………………………………………………………………………

(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

page5image718079376 page5image718079680

regulamin rekrutacji.