RODO

Klauzula informacyjna RODO

dla osoby, której dane są przetwarzane, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sueryder.pl – zwana dalej „Administratorem”.

2.       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji umowy zawartej przez Administratora, której jest Pani/Pan stroną, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

4.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania przedmiotu umowy, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzącemu system informacji oświatowej, organom podatkowym i ubezpieczeń społecznych; 3) ubezpieczycielom, operatorom pocztowym, bankom.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w umowie, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych przetwarzanych w związku z umową.

6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania – Administrator odmówi zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna RODO

dla osoby, której dane są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder, z siedzibą mieszcząca się pod adresem: ul. Osiedle Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice– zwana dalej „Administratorem”.

2.       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.

3.       Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora określonego przepisami prawa pracy, w szczególności: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz/lub ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – w celu nawiązania stosunku pracy. Jeżeli poda Pani/Pan niewymagane dane, to Administrator potraktuje takie zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i/lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO, w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym. W odniesieniu do tych danych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania przedmiotu umowy, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, Biuru Informacyjnemu Krajowego Rejestru Karnego; 3) operatorom pocztowym.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości nawiązania stosunku pracy, przy czym podanie danych osobowych, nie wymaganych ustawą, pozostaje bez wpływu na cel przetwarzania.

Klauzula informacyjna RODO

dla osoby, której dane są przetwarzane jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder, z siedzibą mieszcząca się pod adresem: ul. Osiedle Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice, – zwana dalej „Administratorem”.

2.       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania, przez Administratora, zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innych przepisów prawa, którym Administrator podlega.

4.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa – w szczególności organowi prowadzącemu i nadzorującemu, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzącemu system informacji oświatowej, organom podatkowym i ubezpieczeń społecznych; 3) ubezpieczycielom, operatorom pocztowym, bankom.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym – osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania lub pozyskanie danych osobowych, przez Administratora, w sposób inny, niż od Pani/Pana.