Kontrakt dotyczący współpracy rodziców kandydata na ucznia

Kontrakt dotyczący współpracy rodziców kandydata na ucznia ze Społeczną Szkołą Podstawową im Lady Sue Ryder.

§1

 1. Kontrakt zawierany jest w terminie rekrutacji i jest ważny jedynie w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły.
 2. Kontrakt zawarty zostaje pomiędzy osobą prowadzącą Społeczną Szkołę Podstawową im. Lady Sue Ryder, w osobie Dyrektora szkoły, zwaną dalej Szkołą, a Rodzicami kandydata na ucznia szkoły.
 3. Kontrakt obowiązuje przez cały okres nauki ucznia w szkole.
 4. Kontrakt dotyczy zasad współpracy Rodziców ze szkołą w okresie nauki ucznia w szkole.§2

1. Rodzice oświadczają, że:

 1. Przysługuje im władza rodzicielska/są prawnymi opiekunami ucznia (imię i nazwiskoucznia)………………………………………………….i są uprawnieni do zawarcianiniejszego kontraktu,
 2. Przekazali szkole rzetelną informację na temat stanu zdrowia ucznia oraz wszelkich zdarzeń iokoliczności mogących mieć wpływ na jego zachowanie.§3

1. W ramach niniejszego kontraktu Rodzice mają prawo do:

 1. uzyskiwania wszelkich informacji związanych z procesem nauczania i wychowania dziecka,
 2. korzystania przez ucznia a pełnej oferty szkoły z zachowaniem zasad równości isprawiedliwości wobec uczniów,
 3. kontaktu z Dyrektorem, nauczycielami i wychowawcą w zakresie nauczania i wychowaniaucznia,
 4. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia w zakresie oferowanym przez szkołę,współdecydowania w kwestiach związanych ze społecznością szkolną w ramach regulaminu Rady Rodziców.§4

1. W ramach niniejszego kontraktu Rodzice zobowiązują się do :

 1. zapoznania się i przestrzegania Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder,w zakresie dotyczącym Rodziców i ucznia,
 2. przestrzegania Regulaminów przyjętych w szkole,
 3. odpowiedzialności za straty finansowe i zniszczenia spowodowane przez ucznia,
 4. dostarczania w terminie wszelkich opłat wynikających z przyjętych regulaminów orazzadeklarowanego przez rodziców udziału w zajęciach dodatkowych,
 5. dostarczania w terminie wszelkiej dokumentacji mającej wpływ na proces nauczania iwychowania dziecka,
 6. udziału dzieci w szkolnych i klasowych wyprawach edukacyjnych, jako formy realizacjipodstawy programowej.

2. Rodzice, na których spoczywa obowiązek wychowania dziecka, zobowiązują się do współpracy ze szkołą w procesie wychowawczym (w tym):

 1. udziału w spotkaniach z wychowawcą,
 2. systematycznej kontroli wyników nauczania ucznia,
 3. kontroli uwag wpisywanych do dziennika elektronicznego i skutecznej reakcji w przypadkupowtarzającego się negatywnego zachowania,
 4. aktywnego udziału w życiu szkoły (w tym wspierania szkoły podczas organizowania iprzeprowadzania uroczystości szkolnych, wyjazdów edukacyjnych, wyjazdów na konkursy izawody (szczególnie dotyczących ich dzieci)),
 5. kreowania atmosfery rzetelności i kształtowania u dziecka/dzieci postawy sumiennej pracy

podczas pobytu w szkole.